Midwinterwandeling 2018

Op vrijdag 28 december 2018 organiseert Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem een midwinterwandeling met als thema ‘de symbolen van de pelgrimstocht’. De wandeling start en eindigt op de pelgrimshoeve en voert ons door prachtige landschappen en bossen van de Brabantse Kempen.
We gaan samen aan de wandel om al lopend elkaar te ontmoeten in steeds wisselende groepjes. Wij leiden elke wisseling in met een korte inleiding over de verschillende symbolen, zoals bijv. de rugzak en de wandelstok. We putten daarbij natuurlijk graag uit de vele indrukken en ervaringen die wij als pelgrim op ‘de weg’ opdoen.

Voor wie
Wij nodigen iedereen die een pelgrimstocht heeft ondernomen of van plan is dat te gaan doen, van harte uit om met ons mee te wandelen. De wandeling kan een extra verdieping geven aan de voorbereiding van de tocht of aan het verwerken van de ervaringen na afloop ervan. Tijdens de wandeling is er natuurlijk ook volop ruimte voor de uitwisseling van praktische informatie en van ervaringen.

Praktische informatie
– Begin en eindtijd
Tussen 10.00 en 10.30 uur komen de deelnemers aan bij de Pelgrimshoeve.
Tussen 15.00 en 15.30 uur zijn we weer terug op ons startpunt.
– Kosten
Deelname aan de wandeling kost € 10,- ter plekke contant te betalen.
Koffie, thee en erwten- of vegetarische soep zijn inbegrepen.
Eventuele andere drank na afloop van de wandeling is voor eigen rekening.
Het is handig om een lunchpakket van huis uit mee te nemen.
Wij zorgen voor koffie en thee en na afloop voor een kop soep.
– Inschrijving
Je kunt je aanmelden voor de midwinterwandeling via de website:
www.pelgrimshoevekafarnaum.nl > aanmeldformulieren > midwinterwandeling

Er kunnen maximaal 40 winterwandelaars deelnemen. Daarbij geldt: ”Wie het eerst komt…”
Wacht niet te lang met aanmelden. De inschrijving sluit op 23 december.
Mocht je nog vragen e.d. hebben over de winterwandeling, stel die dan a.u.b. per mail:
winterwandelingvessem@gmail.com

Terugkomweekend december 2018

Natuurlijk heb je prachtige verhalen en foto’s, maar het blijft vaak lastig het gevoel en de sfeer van de camino thuis over te brengen.

Herkenbaar? Kom dan naar het terugkomweekend op 14 en 15 december 2018 in pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem waar je je ervaringen kunt delen met andere pelgrims die ook net terug gekomen zijn.

Hier vind je meer info en kun je je aanmelden.

Pelgrimeren voor de jeugd krijgt éénmalige subsidie.

De gemeente Eersel heeft aangegeven het project Jeugdpelgrimeren zeer te waarderen. De gemeente vindt het  waardevol als bijdrage in de ontwikkeling van de leerlingen, die hieraan deelnemen.

Zij heeft een eenmalige subsidie van € 500,00 toegekend voor het 10-jarig jubileum.
Wij willen de gemeente hiervoor hartelijk danken en zullen het geld een goede bestemming geven.

Namens het bestuur Mien Vermeulen.

Privacyverklaring Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm

Het zal u zeker niet zijn ontgaan uit de nieuwsberichten dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op alle organisaties in Nederland en dus ook voor Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Als organisatie krijgen ook wij meer verplichtingen. Dit betekent dat wij duidelijk moeten aantonen dat wij als Stichting ons aan deze wet houden.  Hieronder hebben we een aantal praktische zaken voor u op een rijtje gezet.

Versie mei 2018

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel vrijwilligers als relaties, die  worden verzameld en/of gebruikt door Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm.

Privacy is belangrijk en met deze verklaring beogen we om u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen op uw rechten.

Dit document bevat de volgende informatie:
1.  Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?
2.  Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
3.  Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?
4.  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
5.  Met wie delen wij uw gegevens?
6.  Wat doen we niet?
7.  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
8.  Wat zijn uw rechten?
9.  Vragen
10. Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?
Als u bij ons staat ingeschreven kunnen wij van u onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
§ NAW-gegevens: voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats;
§ Contactgegevens: emailadres(sen), telefoonnummer(s);
§ Voor vrijwilligers: de afgesloten vrijwilligers overeenkomst.
§ E-mails en andere correspondentie;
§ Mondeling door u aan ons verstrekte aanvullende informatie;
§ Andere relevante informatie
§ Wij stellen uitdrukkelijk geen prijs op het ontvangen van bijzondere persoonsgegevens.

Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan wij informatie over uw:
§ Godsdienst of levensovertuiging;
§ Ras/etnische afkomst;
§ Politieke voorkeur;
§ Gezondheid;
§ Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
§ Lidmaatschap van een vakbond;
§ Strafrechtelijk verleden.

Wij stellen geen prijs op deze gegevens omdat wij deze gegevens niet nodig hebben voor onze werkzaamheden en onze systemen er bovendien niet op ingericht zijn om dit soort gevoelige gegevens op te slaan.

Indien u er toch voor kiest om bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen, kunnen wij er niet voor instaan dat deze gegevens niet onbedoeld toch door ons opgeslagen worden. In dat geval gaan wij ervan uit dat u ons toestemming gegeven heeft om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om ons te wijzen op de door u toegestuurde bijzondere persoonsgegevens en ons te verzoeken om de gegevens alsnog te verwijderen.

2. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten en voor het informeren daaromtrent.

3. Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?
Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk om onze activiteiten op een doelmatige wijze uit te voeren. We verwerken uw persoonsgegevens als u een algemene inschrijving doet.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze activiteiten te verrichten.

In het algemeen worden gegevens in ieder geval verwijderd uit onze database als wanneer aangeeft niet langer onze informatie te willen ontvangen, dan wel wanneer u ophoudt vrijwilliger bij ons te zijn.

Voorts zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen als u daarom rechtmatig verzoekt, tenzij de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is op een van de in artikel 17 lid 3 AVG genoemde gronden. In dat laatste geval zullen wij u uiteraard daarover informeren.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met anderen.

Evenwel zullen wij derden toegang tot uw persoonsgegevens geven als dat naar onze mening vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of op grond van een wettig verzoek daartoe.

6. Wat doen we niet?

Wij gebruiken uw gegevens niet om u andere informatie toe te zenden dan informatie met betrekking tot de activiteiten van onze stichting. Ook gaan we strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd onder punt 10. van deze Privacyverklaring als u:

§ wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
§ uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
§ uw persoonsgegevens wilt wissen;
§ de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
§ bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
§ wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

9. Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via info@pelgrimshoevekafarnaum.nl

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website. We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de Privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen en geven aan wanneer de Privacyverklaring de laatste keer is bijgewerkt. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

Wandelweekend Kafarnaüm 6 en 7 oktober 2018

Pelgrimshoeve Kafarnaüm organiseert twee keer per jaar het wandelweekend ‘Pelgrimeren in de Kempen’ met overnachting op de Pelgrimshoeve in Vessem. Het eerstvolgende weekend is 6 en 7 oktober. Het is een wandelweekend met afstanden van ong. 20 km op zaterdag en 15 km op zondag.

Het weekend start op zaterdag om 10:00 uur, vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar! Op zondag rond 16:00 uur eindigt het weekend.

We lopen in de Kempen, delen van het Pelgrimspad, de Via Monastica e/o andere paden. Op zaterdagavond maken we ’t ons gezellig rond de houtkachel op de hoeve en kunnen we onze pelgrims- of andere verhalen met elkaar delen.

Kosten van dit weekend zijn €60,- (incl. diner, overnachting, ontbijt, lunchpakket op zondag). Op zaterdag a.u.b. zelf een lunch meenemen.
Opgeven voor dit weekend kun je via deze website, klik op ‘Aanmeldformulieren’ boven in de menubalk, optie Wandelweekend.

Gezocht: coördinator voor de werkgroep Public Relations

Pelgrimshoeve Kafarnaüm profileert zich als een plek waar mensen tot innerlijke rust kunnen komen. In een boerderij in de dorpskern dragen meer dan honderd vrijwilligers zorg voor o.a.

 • De voorlichting aan mensen die naar Santiago of Rome willen lopen of fietsen;
 • Onderdak voor degenen die daadwerkelijk onderweg zijn;
 • Diverse activiteiten op spiritueel terrein (pelgrimeren op je levenspad);
 • Het project Pelgrimeren voor de Jeugd, waarbij de groepen 8 van bijna alle basisscholen in de Kempen naar Vessem lopen en daar een speciaal programma rond levensoriëntatie ontvangen.

De werkgroep PR

De werkgroep PR zorgt voor de gewenste uitstraling naar buiten door een eerlijke, open, vriendelijke, respectvolle en uitnodigende berichtgeving met oog voor de sfeer op de pelgrimshoeve.

Deze werkgroep bestaat uit drie zelfstandig functionerende onderdelen:

 • Publicaties,
 • Website & Facebook,
 • Nieuwsbrief.

Coördinator

De coördinator stuurt deze werkgroep aan en verzorgt ook zelf publicaties.
Hij/zij coördineert de bemensing en materialen voor infomarkten, waarop de pelgrimshoeve vertegenwoordigd is.
Zesmaal per jaar is de coördinator aanwezig tijdens een vergadering met de coördinatoren van de overige werkgroepen.

We zoeken iemand die

 • Prettig om kan gaan met andere mensen;
 • Affiniteit heeft met taal en berichtgeving.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan aub een mailtje naar

info@pelgrimshoevekafarnaum.nl

Meditatieochtend met als thema ‘Een pelgrimage naar je hart’.

In navolging van de workshop ‘op weg naar een spiritualiteit die geworteld is in onszelf’ zal in het najaar een meditatieochtend georganiseerd worden op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. De exacte datum volgt nog.

Inleiding:    Cees Maas.

Meditatie: Hetty Oerlemans van Holthoon.

Pelgrimeren staat in het algemeen voor reizen naar een heilige plaats. We gaan een avontuur van stilte en bezinning aan, waar we ons bewust kunnen worden van de heilige plaats in ons eigen hart en de antwoorden die daar geborgen zitten.

De stilte opzoeken, even geen drukte om je heen, geen prikkels en hectiek van buitenaf. Een moment van rust en ontspanning.

Vanuit dit moment van rust is het mogelijk je geest zo te ontspannen dat onnodige gedachten naar de achtergrond verdwijnen. Je denken komt volledig tot rust. Er komt ruimte vrij die je in staat stelt goed naar je eigen ziel en hart te luisteren en langzamerhand op het spoor te komen van je eigen authenticiteit.

Indien gewenst kan er een vervolg-reeks plaatsvinden. Informatie hierover na de meditatie.

De kosten voor deze ochtend zijn 9,50 euro.

Aanmelden kan via: bestuur@pelgrimshoevekafarnaum.nl  onder opgave van Naam en telefoonnummer

Indien je meer informatie wilt kun je bellen naar:
Hetty Holthoon, tel.06-51510609 of www.helianthus-counseling.nl

Rabobank Clubactie

De Rabobank  heeft goedkeuring gegeven aan Pelgrimshoeve Kafarnaüm kregen voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank De Kempen. Bij deze actie stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar, dat naar aanleiding van het aantal stemmen van de leden van de Rabobank de Kempen verdeeld wordt onder de ingeschreven verenigingen/stichtingen.

Leden van deze bank ontvangen bij de start van de stemperiode een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 5 april t/m maandag 30 april mogen zij via een speciale site hun vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor uw club. Elke stem telt.

Als U lid bent van Rabobank de Kempen en mee mag stemmen zou U dan aan ons willen denken?

Pelgrimeren voor de jeugd zoekt wandelaars.

Eén van de werkgroepen van de pelgrimshoeve is ‘Pelgrimeren voor de Jeugd’. Door uitbreiding van het aantal scholen dat meedoet en omdat gelopen wordt met kleine groepjes, is de werkgroep op zoek naar een uitbreiding van het aantal begeleiders/wandelaars.

Al tien jaar pelgrimeert de werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd met 8e jaars leerlingen van basisscholen uit de Kempen en soms ook met leerlingen uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Tijdens de wandeling van zo’n 10 tot 13 km lopen we in kleine groepjes van de eigen school naar Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Tijdens deze wandeling proberen we op een geheel natuurlijke wijze in gesprek te raken met elkaar. We hebben het over de omgeving en de natuur. We vragen vaak naar hun thuissituatie en vertellen wat van ons zelf. Uiteraard komt het pelgrimeren aan bod en wat dat voor een raakpunten heeft met ons leven en dat van de leerlingen, maar vooral is het lekker wandelen en genieten van een dagje buiten de school.

In Vessem wordt het wat serieuzer. Rond de middag zijn we in de Pelgrimshoeve. Hier wordt geluncht. Daarna komen een video over een stukje Camino, het bekijken van de slaapkamertjes voor passerende pelgrims en het labyrint aan de orde, maar natuurlijk ook even rennen in de tuin en verstoppertje spelen. De begeleiders zitten dan even lekker aan de koffie. De dag besluiten we met een wens en een kaars als lichtpuntje op het pad van de toekomst. Daarna gaan we naar de Jacobushoeve en onder leiding van de dagcoördinator denken we, bij het Cruz de Ferro, even aan belangrijke zaken die de leerlingen bezig houden. Dat kan het verlies zijn van een dierbaar familielid of huisdier, maar soms is het de wens voor wereldvrede of dichterbij voor een eigen goede toekomst. We bezoeken het stiltecentrum waar we even stil zijn waarna de kinderen door ouders worden opgehaald.

Meer informatie over de werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd vind je hier.

De werkgroep heeft gelukkig al heel wat begeleiders, maar uitbreiding is ook van harte welkom.

Dus:

 • Vind je het leuk om met jeugd te wandelen en te praten over hun toekomst?
 • Kun je tijd vrijmaken om dit, met hen, tijdens een schooldag te doen?
 • Wil je genieten van de natuur?
 • Heb je vooral tijd in het voorjaar?
 • Wil je in de planning soms je naam bij een wandeling zetten?

Dan bieden wij:

 • Begeleiding tijdens de eerste keren dat je meeloopt.
 • Betaling van je kilometers, van en naar de betreffende school
 • Een geweldige dag en een ontspannen sfeer en je wordt ook nog teruggebracht naar het vertrekpunt.
 • Meestal mooi weer.
 • Een vriendelijke ontvangst bij Kafarnaüm met koffie.
 • Een mogelijkheid om over je gelopen reis naar Santiago te praten of als je nog niet naar Santiago bent gegaan, of niet van plan bent te gaan, er iets over te horen.

Spreekt dit jou aan of wil je er wat meer informatie over stuur ons dan een mailtje: pelgrimerenvoordejeugd@pelgrimshoevekafarnaum.nl

Verhuizing Broeder Fons

Bijna iedereen die in Kafarnaum overnacht heeft is bekend met Broeder Fons. Hij is de grondlegger van de Pelgrimshoeve en tot op heden bijna dagelijks betrokken bij de het reilen en zeilen van de hoeve. Voor velen zijn wegzendingen een bijzondere herinnering aan hun pelgrimstocht.

Broeder Fons gaat helaas stoppen met zijn actieve rol en zijn wegzendingen. Begin februari verhuist hij naar Eindhoven. Voor hem is dat een afsluiting van zijn directe betrokkenheid bij de Pelgrimshoeve, maar hij hoopt nog wel geregeld langs te komen en velen hopen dat met hem. Voor ons zal hij altijd in beeld blijven.

In het najaar zal de Pelgrimshoeve officieel afscheid nemen van broeder Fons.